Kwalitatief onderzoek

Female Stories heeft expertise in zowel kwantitatief onderzoek als kwalitatief onderzoek. Wij zijn van mening dat een combinatie van deze onderzoeksmethoden leidt tot het beste inzicht in uw vraagstukken.

Kwalitatief onderzoek is vooral geschikt voor het verkrijgen van verdiepend inzicht. Bij kwalitatief onderzoek ligt de nadruk niet op verklaren, zoals bij kwantitatief onderzoek, maar op het begrijpen. Dit soort onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over de ervaringen, opvattingen en gedachten van personen. Kwalitatief onderzoek kan op zichzelf staan, maar ook worden ingezet als ondersteuning van kwantitatief onderzoek. Bijvoorbeeld door voorafgaand aan het ontwerpen van een vragenlijst eerst te exploreren welke onderwerpen er eigenlijk leven onder de doelgroep. Ook kan kwalitatief onderzoek worden ingezet om tot verdere verdieping van de cijfermatige uitkomsten van kwantitatief onderzoek te komen.

Female Stories maakt voor kwalitatief onderzoek gebruik van verschillende methodes, waaronder interviews, focusgroepen, observatieonderzoek, Patient Journey Mapping en Photovoice. We maken gebruik van verschillende analysetechnieken, afhankelijk van de gekozen onderzoeksmethode. Wij vinden het uitermate belangrijk dat de onderzoeksresultaten bruikbaar zijn voor de praktijk en beleid. De resultaten van het onderzoek leveren wij daarom op in een mooi vormgegeven onderzoeksrapport voorzien van concrete conclusies en aanbevelingen.

Interview onderzoek
Wij kunnen interviews op verschillende manieren uitvoeren. Zo bestaan er gestructureerde, semi-gestructureerde en diepte-interviews. Diepte-interviews bieden de meeste ruimte voor de eigen inbreng van respondenten. In de praktijk maken wij meestal gebruik van semi-gestructureerde interviews, waarbij we een interviewleidraad met gespreksonderwerpen hanteren. Op die manier kunnen we concreet inzicht bieden in uw vraagstuk. Interviews kunnen worden afgenomen onder zorgprofessionals en onder de doelgroep, afhankelijk van het perspectief dat onderzocht dient te worden. Om tot valide onderzoeksresultaten te komen is het van belang om voldoende deelnemers te verzamelen, zodat er saturatie kan optreden. Wij analyseren interviews met behulp van het programma NVivo.

Focusgroep onderzoek
Focusgroepen zijn een mooie methode om in één sessie het perspectief van meerdere personen in kaart te brengen. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over een bepaald onderwerp en wisselen ideeën, ervaringen en opvattingen uit. Hierdoor ontstaat een discussie en dialoog welke begeleid wordt door een ervaren moderator. De meerwaarde van focusgroep onderzoek is dat deelnemers elkaar kunnen aanvullen en verrijken. Tijdens de discussie wordt geobserveerd hoe deelnemers op elkaar reageren, wat vooral bij gevoelige onderwerpen of belangenverstrengeling waardevolle inzichten oplevert. Focusgroepen kunnen wij inzetten onder een homogene of heterogene doelgroep, afhankelijk van het thema en de invalshoeken van waaruit het onderwerp belicht dient te worden. Voor het verbeteren van (keten)samenwerking passen wij tijdens de focusgroepen de Nominal Group Technique toe, waarbij op een gestructureerde wijze wordt gebrainstormd over knelpunten en oplossingen. Het voordeel van deze methode is dat er in korte tijd beslissingen kunnen worden genomen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle partijen.

Observatie onderzoek 
Observatie wordt door Female Stories vaak ingezet als methode bij implementatieonderzoek en actieonderzoek om in kaart te brengen hoe interventies, nieuwe werkwijzen of organisatieveranderingen in de praktijk worden toegepast. Tevens kan observatie onderzoek worden toegepast om in de belevingswereld van de doelgroep te duiken, bijvoorbeeld bij de voorbereiding of evaluatie van een interventie. Bij een gestructureerde observatie kijken we naar specifieke punten, bijvoorbeeld of er bepaalde handelingen worden verricht of bepaald gedrag wordt vertoond. Hierbij maken we gebruik van scoringsformulieren. Bij een ongestructureerde observatie kijken we naar de situatie in zijn geheel en wordt bijvoorbeeld ook de omgeving en non-verbale communicatie meegenomen.

Patient Journey Mapping
Patiëntervaringen worden steeds belangrijk in de zorg. Patient Journey Mapping geeft door middel van kwalitatief onderzoek inzicht in de ervaring van de doelgroep. In alle fases die de patiënt doorloopt, op alle keuzemomenten, op alle contactmomenten in de zorg, via alle kanalen. Female Stories identificeert de momenten waarbij ervaringen extreem goed zijn (Peak Moments) en de momenten waarop het écht misgaat (Crash Moments). Dit wordt gekoppeld aan de momenten waar het voor de patiënt echt op aankomt (Moments of Truth). Een voorbeeld van een Patient Journey is het volgen van de “reis” van een oudere patiënt van opname tot na ontslag of de “reis’ van een vrouw vanaf haar kinderwens tot na de bevalling. De Patient Journey wordt helder en bondig grafisch weergegeven en biedt handvatten om specifieke interventies te ontwikkelen of het bestaande zorgaanbod te verbeteren.

Photovoice
Photovoice is een bijzondere vorm van participatief onderzoek waarbij we fotografie gebruiken om ervaringen uit te drukken. Deze methode sluit aan bij het bekende spreekwoord “Een beeld zegt meer dan duizend woorden”. Photovoice is geschikt als kwalitatieve methode bij onderzoeken waarbij kwetsbaarheid of culturele diversiteit een rol speelt. Iedereen – onafhankelijk van taal, beperking, sociale klasse, culturele achtergrond, gender en religie – kan aan deze vorm van onderzoek deelnemen. Aan de hand van fotografie brengen mensen hun wereld in beeld, kunnen ze er kritisch op reflecteren en in dialoog gaan met beleidsmakers, met als doel om sociale verandering teweeg te brengen. Binnen de geestelijke gezondheidszorg heeft Photovoice bewezen resultaten opgeleverd, omdat het patiënten de gelegenheid geeft om zich op een vrije manier zonder woorden te uiten.